(ភ្នំពេញ)៖ សូមទស្សនាវវីដេអូ «សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជា ដោយសារការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់អាយ៉ង ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក» ដែលជាការលើកឡើងរបស់លោក Brian Berletic គឺជាអតីតកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក, អ្នកស្រាវជ្រាវ និងជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ សូមទស្សនាវិដេអូទាំងស្រុង៖