(ភ្នំពេញ)៖ ជំងឺកូវីដ១៩ បាននិងកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ច សុខមាលភាព និងអាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោក។ ដូច្នេះ ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវចាត់ទុកអាយុជីវិត សុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់ប្រជាជនជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុត ព្រមទាំងជំរុញសាមគ្គីភាពជាសកល ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងចក្ខុវិស័យនៃការកសាងសហគមន៍សុខភាពពិភពលោក សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ និងស្មើៗគ្នា។

ខាងក្រោមជាលិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ ឈ្វេងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន៤ នៃជំងឺកូវីដ១៩ សម្រាប់ពិភពលោក៖