(ភ្នំពេញ)៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលទទួលលុយពីអាមេរិក ពេលនេះអស់តម្លៃហើយ ព្រោះមិនហ៊ាននិយាយការពិត ជុំវិញការបង្រ្កាបអ្នកតវ៉ា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងការជុំវិញការបាតុកម្មនៅកម្ពុជាកាលពីមុន។ ពួកគេបានខិតខំនិយាយការពាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងគាំទ្រចំពោះការបង្រ្កាបយ៉ាងសាហាវទៅលើបាតុករទៅវិញ។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបកអាក្រាត ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាយលុយបស្ចឹមប្រទេសអស់តម្លៃព្រោះ «មិនហ៊ាននិយាយការពិត»៖