(ភ្នំពេញ)៖ ប្រធានគណៈកម្មធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា លោក កែវ រ៉េមី បានកំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី ប្រកាសជយលាភី ផលិតវិដេអូ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងក្របខណ្ខអាស៊ាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅអាគារG វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

យុវជនក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ បានប្រកួតប្រជែងផលិតវិដេអូ ក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងតំបន់ក្នុងប្រធានបទ «អាស៊ានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស មិនមែនសម្រាប់លក់ទេ»