(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានដាក់ភ័ស្ដុតាងសំខាន់ៗចំនួន៣បន្ថែមទៀត ទៅកាន់តុលាការកំពូល ពាក់ព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងសុំរំលាយ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ហើយបន្ថែមលើនេះភ័ស្ដុតាងសំខាន់ៗទាំងនោះ ក៏មានបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧នាក់ ដោយស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូល ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល៥ឆ្នាំ។

Fresh News សូមបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧រូប ដែលប្រឈមមិនឲ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ រយៈពេល៥ឆ្នាំ នៅខាងក្រោមនេះ៖