(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម (ន.គ.ស.) នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានចេញសេចក្ដីនជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្នុងស្រុកចំនួន៣រូប ដើម្បីជួយលើការងារបច្ចេកទេសស្ដង់ដា និងអនុលោមភាព ការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពសវនកម្ម និងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម៖