(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប១៩ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៥៥នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៨នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៥ករណី ឃាត់ខ្លួន២៥នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១១នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា១ ចាប់១នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៤៣២៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១០៧៩៣នាក់ (ស្រី៨៧៥នាក់)៕