(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបង្ការការកើនឡើងនូវជំងឺផ្តាសាយ និងជំងឺកូវីដ១៩។