(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៣៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៨៤នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៨នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៨ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា១ ចាប់១នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៤២៩៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១០៧១៣នាក់ (ស្រី៨៦៩នាក់)៕