(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៤៦ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ១២០នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក២២ករណី ឃាត់ខ្លួន៤០នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៨ករណី ឃាត់ខ្លួន២៥នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់១៤ករណី ឃាត់៥៣នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៤២៦៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១០៦៣០នាក់ (ស្រី៨៦១នាក់)៕