(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប ១៩ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤៤នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១១នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៤ករណី ឃាត់១៩នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៣៧២២ករណី ឃាត់ខ្លួន៩១៩៨នាក់ (ស្រី៧៦៦នាក់)៕