(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤២នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១២ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៥ករណី ឃាត់១៨នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៥ករណី ឃាត់៦នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា២​ ចាប់២នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៣៧០៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៩១៥៥នាក់ (ស្រី៧៦៣នាក់)៕