(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានបង្ហាញវីដេអូស្តីពី កម្មវិធី TVET 1.5M ដែលជាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឱ្យមានជំនាញ ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០២៣។ សូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖