(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម សមាសភាគទី១ បានប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពចំនួន១រូប សម្រាប់មុខតំណែង CS07 ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម សមាសភាគទី១។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាក្យ សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់៖ https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=199582 និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ៕