(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំសមមូលវិញ្ញាបនបត្រ ឬសញ្ញាបត្រវិស័យសុខាភិបាល ដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីក្រៅប្រទេស។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖