(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក៖