(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានប្រកាសលទ្ធផលនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគី លើកទី១ រវាងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និងប្រទេសហ្សកហ្ស៊ី។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាស៖