(ភ្នំពេញ)៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់អំពីឱកាសការងារចំនួន ៤៨,៦០៤កន្លែង នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះមានលើវិស័យធំៗចំនួន ០៣គឺ ឧស្សាហកម្ម ចំនួន ៣៥,៨១៤កន្លែង, សេវាកម្ម មានចំនួន ២,៧៨០កន្លែង និងកសិកម្ម មានចំនួន ១០,០១០កន្លែង។

សូមទស្សនាវីឌីអូរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ៖