(ភ្នំពេញ)៖ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការផ្ដន្ទាទោស និងការប្រកាសទោសបន្ថែមដោយហាមឃាត់ចំពោះការចូល និងការស្នាក់នៅលើដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំពោះជនបរទេសពាក់ព័ន្ធ នឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖