(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៣១ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៥៥នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២៤នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់១០ករណី ឃាត់១៥នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៦ករណី ឃាត់១៤នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា២ ចាប់២នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៣៥០៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៨៦៣៥នាក់ (ស្រី៧២៩នាក់)៕