(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២២ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤៩នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១២ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៥ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ២ករណី ឃាត់ខ្លួន៤នាក់
* ⁠ចាត់ចែងសម្រួល១ករណី ឃាត់ខ្លួន២នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា២ ចាប់២នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៣៤៧៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៨៥៨២នាក់ (ស្រី៧២៥នាក់)៕