(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ លោក សុខ ចិន្ដាសោភា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី និងជារដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពការងាររបស់ប្រមុខកាទូតកម្ពុជា ប្រចាំខែមីនា៖