(ភ្នំពេញ)៖ លោក ថងលុន ស៊ីសុលីត ប្រធានរដ្ឋឡាវ និងលោកជំទាវទី១ របស់ឡាវ នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលពីរ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ខាងមុខនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាជីវប្រវត្តិរបស់លោក ថងលុន ស៊ីសុលីត ប្រធានរដ្ឋឡាវ៖