(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប១៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៣០នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៧នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់២ករណី ឃាត់១៣នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា៤ចាប់ ១នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន២៧២៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៥៨៣នាក់ (ស្រី៥៣៩នាក់)៕