(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៩ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ១៥នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៥នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់២ករណី ឃាត់ខ្លួន២នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ១ករណី ឃាត់ខ្លួន៧នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា២ចាប់ ១នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន២៧១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៥៥៤នាក់ (ស្រី៥៣៦នាក់)៕