(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៩ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ១៦នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៧នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៥នាក់
* ⁠ជួញដូរ១ករណី ឃាត់៣នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា១ ចាប់១នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន២៧០៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៥២៩នាក់ (ស្រី៥៣៣នាក់)៕