(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប១១ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៣០នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ១ករណី ឃាត់ខ្លួន២នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន២៦៥៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៣៦៥នាក់ (ស្រី៥២២នាក់)៕