(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៣១ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៦៥នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣២នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៧ករណី ឃាត់ខ្លួន២១នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៥ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន២៥៧៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៦១៤៧នាក់ (ស្រី៥១២នាក់)៕