(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ ដែលគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) បានបញ្ជូនមក ស្របតាមបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ផែនការមេ និងប្រតិទិនការងាររបស់ គ.ជ.ប។ ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់នេះបានប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ដោយមានការចូលរួមសង្កេតមើល និងយកព័ត៌មានពីតំណាងគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត និងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូប។

ក្រុមត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត នៃ គ.ជ.ប ដែលបែងចែកជា ៣ក្រុម បានត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមភូមិភាគនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ តាមប្រមាណវិធីដោយដៃ និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមមណ្ឌលភូមិភាគ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមត្រួតពិនិត្យ មិនបានរកឃើញកំហុស ឬភាពមិនប្រក្រតីណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាតួលេខលទ្ធផលសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សនយោបាយនីមួយៗដែល គធ.ខប ទាំង ២៥ បានបញ្ជាក់ក្នុងតារាងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី ខេត្ត (ទ.១១១០) កំណត់ហេតុ បូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី ខេត្ត (ទ.១១១១) និងក្រដាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី ខេត្ត (ទ.១១១៤)ឡើយ។

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់រួច នឹងត្រូវដាក់ជូន គ.ជ.ប ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ សម្រេច និងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

តាមបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត គណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងភូមិភាគ ឬតំណាងមានសិទ្ធិប្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតមួយផ្នែក ឬលទ្ធផលទាំងអស់ទៅ គ.ជ.ប ឬក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុងរយៈពេល ៧២ ម៉ោងយ៉ាងយូរ បន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោត៕