(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន. ម.ក.) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការទទួលស្គាល់សមាគមអ្នកវិនិយោគមូលបត្រកម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា៖