(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើការងារចំនួន៥ រួមមាន ការផ្គត់ផ្គង់ការបោះពុម្ភសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤, ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤, ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារនិងបរិក្ខារបច្ចេកទេសសម្រាប់ព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤, ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្អាត និងអនាម័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ និងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរដ្ឋបាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង៖