(ភ្នំពេញ)៖ ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍អនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងគណៈកម្មការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា សូមជូនដំណឹងអំពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ចំនួន២០០នាក់ តាមរយៈការប្រឡងប្រជែង ឱ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនគរបាលរយៈពេល៤ឆ្នាំ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ដូចមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងភ្ជាប់ជូនខាងក្រោមនេះ៕