(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នាថ្មីៗនេះ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ស្តីពីការកែប្រែឧទ្យានជាតិ «កែប» ដោយពង្រីកទំហំផ្ទៃដីដល់ ១,២៣០ហិកតា ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែប។

បើតាមអនុក្រឹត្យ, ឧទ្យានជាតិ «កែប» ត្រូវបានកែប្រែពីផ្ទៃដីទំហំ១,១៥២ហិកតា មកផ្ទៃដីទំហំ១,២៣០ហិតកាស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែប៕

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖