(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានប្រកាសបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៤) ជូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៤ ០៧៦ នាក់ នៅរោងចក្រចំនួន ៨ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ៖