(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ សហភាពអង្គការសង្គមសុីវិល បានដាក់ចេញនៅបទវិភាគមួយស្តីពីមូលហេតុនៃការមិនបានចូលរួមបេាះឆ្នោតរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន។

ជាមួយនឹងការដាក់ចេញនៅបទវិភាគនេះ ក្រុមយុវជនក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងអស់ឲ្យយកផលប្រយោជន៍ជាតិធំ បញ្ឈប់នយោបាយអំពាវនាវដល់អន្តរជាតិ ដាក់ទណ្ឌលើកម្ពុជា និងបញ្ឈប់នយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិខ្មែរ៕

ខាងក្រោមនេះជាបទវិភាគស្តីពីមូលហេតុនៃការមិនបានចូលរួមបេាះឆ្នោតរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន៖