(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីប្រកាស ព័ត៌មានមួយស្ដីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ ដែលតម្លៃសាំងធម្មតាថ្លៃ ៣,៤០០រៀលក្នុង១លីត្រ សាំងស៊ុបពែរ ៣,៤៥០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូត ៣,១៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះ នឹងចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖