(ភ្នំពេញ)៖ វិទ្យាស្ថានអប់រំភាសាអង់គ្លេស ELT ឆ្នាំសិក្សាថ្មី វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បញ្ចុះតំលៃ១០%។ បេសកម្មរបស់ ELT គឺដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធីសិក្សា ភាសាអង់គ្លេស តាមបែបអាមេរិចកាំង ដែលធ្វើអោយសិស្សានុសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិនានា អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស បានស្ទាត់ជំនាញដោយប្រើរយៈពេលខ្លី។ ELT មានកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សគ្រប់វ័យ និងមន្ត្រីរាជការ៖
- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅបែបអាមេរិចកាំង (General English)
- មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ (Diploma in Spoken)
- មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញអាន និងសរសេរ (Diploma in Written)
- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងទៅសិក្សានៅបរទេស (TOFEL iBT Preparation)
- កុំព្យូទ័រផ្នែករដ្ឋបាល និងគណនេយ្យ (Administration and Accounting)
- មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សា នៅក្រៅប្រទេសដូចជាសិក្សា នៅសហរដ្ឋអេមេរិច (USA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ TOEFL ចាប់ពី ៤៥០ ឡើងទៅអាចទៅសិក្សានៅមហា វិទ្យាល័យ East Los Angeles college
ពិន្ទុ ៥០០ ឡើងទៅអាចទទួល អាហារូបករណ៏ពី ៤០០-២០០០០ ដុល្លារទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ The College of St.Catherine.USA
សំគាល់:   សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសិក្សាតាមសាលារដ្ឋបាន
Tel: 012 872 630 / 012 900 242 / 092 336 602