(សៀមរាប)៖ ក្រសួងបរិស្ថាន បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី២៤ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន (ACB) រយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងសម្រេចលើរបៀបវារៈមួយចំនួន។

កិច្ចប្រជុំនេះ បានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី ចាន់​ សុម៉ាលី​ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន ដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ ដៃគូអនុវត្តគម្រោង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ សរុបចំនួនជាង៧០រូប នៅសណ្ឋាគារសុខាល័យ ខេត្តសៀមរាប។

កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងសម្រេចលើទី១៖ សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល ACB សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២២, ទី២៖ របាយការណ៍ចំណាយថវិកាឆ្នាំ២០២១-២០២២ និងគម្រោងសំណេីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ និង ៣)កិច្ចសហការនានាជាមួយដៃគូសម្រាប់ការងារជីវៈចម្រុះអាស៊ាន។

កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើឯកសារនៃរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

*របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់កិច្ចប្រជុំលើកទី២៣ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌល ACB កាលពីថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

*របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់កិច្ចប្រជុំលើកទី៣២ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះអាស៊ាន (AWGNCB) កាលពីថ្ងៃទី៩-១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ រួមទាំងវឌ្ឍនភាព និងសកម្មភាពការងាររបស់ AWGNCB

*ផែនការការងារ-ថវិការបស់មជ្ឈមណ្ឌល ACB សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ និងគម្រោងសំណើសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

*សកម្មភាពការងារដើម្បីត្រៀមសម្រាប់សន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគី នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះលើកទី១៥ (UNCBD COP-15)

*បញ្ហាផ្សេងៗទី១៖ ការងារគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល ACB និងទី២៖ កាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងនៃកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់​ (កិច្ចប្រជុំលើកទី២៥) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌល ACB សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ។

តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះ កម្ពុជានឹងស្នើឱ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ ASEAN Joint Statement ដែលបានអានដោយប្រទេស​ប្រ៊ុយណេ​ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ COP-15 ផ្នែកទី១ នៅឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីលើកឡើងនូវបញ្ហាថ្មីៗបន្ថែមទៀត សម្រាប់ត្រៀមធ្វើបទអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ (High Level Segment)​ នៃសន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគី នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះលើកទី១៥​ ផ្នែកទី២ នៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ ប្រទេសកាណាដា នាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ​ ​ហេីយដែលកម្ពុជានឹងត្រូវថ្លែងតំណាងតំបន់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន៕