(ព្រះសីហនុ)៖ ទស្សនាសកម្មភាពជួយសង្រ្គោះ បន្ទាប់ពីទូកដឹកជនជាតិចិនបានលិចចូលក្នុងសមុទ្រ នៅតំបន់កោះតាង ខេត្តព្រះសីហនុ, មនុស្ស១៨នាក់ត្រូវបានជួយសង្រ្គោះ និងកំពុងបាត់ខ្លួនជាង២០នាក់។