(ព្រះសីហនុ)៖ ទិដ្ឋភាពលិចទូកដឹកជនជាតិចិន នៅតំបន់កោះតាង ខេត្តព្រះសីហនុ សង្គ្រោះមនុស្សបាន ១៨នាក់ និងបាត់ខ្លួនជាង២០នាក់ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។