(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការលិខិតជូនដំណឹង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ និង/ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត មកនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ របស់និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖