(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះ អ្នកនាំពាក្យតាមស្ថាប័នសាលាជម្រះក្តីទូទាំងប្រទេស។

ខាងក្រោមនេះជាជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យនៅតាមស្ថាប័នសាលាជម្រះក្តីទូទាំងប្រទេស៖