(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសេចក្ដីជូនព័ត៌មានស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៉ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២រួច ឬគ្រប់ដូស។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖