(ភ្នំពេញ)៖ កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ ត្រូវបានលើកទៅពេលក្រោយវិញ។ នេះបើតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី