(ភ្នំពេញ)៖ បុរី ប៉េង ហួត ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ ដូចជា វិស្វករសំណង់ វិស្វករអគ្គិសនី បុគ្គលិកទីផ្សារ បុគ្គលិកបញ្ជាទិញ និងគណនេយ្យករ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ៖ 092 779932/098528666 ឬ E-mail:[email protected]