(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយករដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការអនុវត្តការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស លើមុខទំនិញមួយចំនួន ដែលផលិតក្នុងស្រុក ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ។

អការពិសេសលើមុខទំនិញដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកត្រូវបានកែសម្រួល និងកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

1-៣០ភាគរយ លើមុខទំនិញស្រាបៀរគ្រប់ប្រភេទ
2-៣៥ភាគរយ លើកមុខទំនិញសុរា (ស្រា) គ្រប់ប្រភេទ
3-២០ភាគរយ លើកមុខទំនិញ បារីគ្រប់ប្រភេទ