(ភ្នំពេញ)៖ តាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគឺមានសាច់ដុំសរុបទាំងអស់៦៣៩ដុំឯណោះ។

សាច់ដុំមានមុខងារជាច្រើនចាប់ពីការបូមឈាម និងជំនួយចលនា រហូតដល់ការលើកទម្ងន់ធ្ងន់ ឬសម្រាលកូន។ សាច់ដុំ​ធ្វើការ​ដោយ​ការ​ចុះ​កិច្ចសន្យា ឬ​សម្រាក​ដើម្បី​ធ្វើ​ចលនា។ ចលនានេះអាចជាការស្ម័គ្រចិត្ត (មានន័យថា ចលនាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនសិការ) ឬធ្វើដោយគ្មានការយល់ដឹងរបស់យើង (មិនស្ម័គ្រចិត្ត)។

ជាតិគ្លុយកូសពីកាបូអ៊ីដ្រាតនៅក្នុងរបបអាហាររបស់យើងជំរុញសាច់ដុំរបស់យើង។ ដើម្បីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ ជាលិកាសាច់ដុំក៏ត្រូវការសារធាតុរ៉ែពិសេស អេឡិចត្រូលីត និងសារធាតុអាហារផ្សេងទៀត ដូចជា កាល់ស្យូម ម៉ាញេស្យូម ប៉ូតាស្យូម និងសូដ្យូម៕