(ភ្នំពេញ)៖ ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺមានភពចំនួន៨ តស់! មកដឹងពីចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យទៅកាន់ភពនីមួយៗក្នុងប្រព័ន្ធផ្កាយរបស់យើង។

ចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យទៅកាន់ភពនីមួយៗ៖

ភពពុធ (Mercury) = ៥៧,៩០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ភពសុក្រ (Venus) = ១០៨,២០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ភពផែនដី (Earth) = ១៤៩,៦០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ភពអង្គារ (Mars) = ២២៧,៩០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ភពព្រហស្បតិ៍ (Jupiter) = ៧៧៨,៦០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ភពសៅរ៍ (Saturn) = ១,៤៣៣,៥០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ភពអ៊ុយរ៉ាណុស (Uranus) = ២,៨៧២,៥០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ភពណិបទូន (Neptune) = ៤,៤៩៥,១០០,០០០គីឡូម៉ែត្រ

ប្រភព៖ ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA