(ប៉េកាំង)៖ ឆ្នាំនេះប្រទេសចិននឹងគ្រោងផែនការប្រតិបត្តិការ ស្តីពីការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន បន្ទាប់ពីឡើងដល់ចំណុចកំពូលមុនឆ្នាំ២០៣០ ខិតខំឱ្យឈានដល់ចំណុចកំពូលមុនឆ្នាំ២០៣០ និងសម្រេចអព្យាក្រឹតភាពការបូនមុនឆ្នាំ២០៦០។ តើប្រទេសចិនសម្រេចការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន បន្ទាប់ពីឡើងដល់ចំណុចកំពូលនិងអព្យាក្រឹតភាពការបូន មានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះពិភពលោក? សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖