(ភ្នំពេញ)៖ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាកំពុងបន្តអនុវត្តន៍គម្រោងជា ច្រើនក្នុងនោះមានធនាគារ ពិភពលោកជាដើម ដែលបានជួយ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងដោះស្រាយបញ្ហានានាដើម្បីលើក កម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា។

បច្ចុប្បន្នធនាគារពិភពលោក ដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធំបំផុត លំដាប់លេខ ៣ នៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្បទានចំនួន ១៣០០ លានដុល្លារគិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣៕

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់ រឿង នេះដូចតទៅ៖